S p o l e č n o s  t i    a    s d r u ž e n í


   back

  Deutsche Gesellschaft zur Förderung der Unterwasserarchäologie e.V. (DEGUWA)

Německá společnost pro podporu podvodní archeologie

http://www.deguwa.org/ 

 

 

Deutsche Gesellschaft zur Förderung der Unterwasserarchäologie e.V. (DEGUWA)

Regionalabteilung Nordrhein-Westfalen

Německá společnost pro podporu podvodní archeologie, regionální oddělení Severní Porýnsko-Vestfálsko

http://www.duc-duisburg.de/deguwa-nrw.html 

 

 

Deutscher Archäologen-Verband e.V. (DArV)

Německý svaz archeologů

http://www.deutscher-archaeologen-verband.de

 

 

Verein für Unterwasserarchäologie Berlin-Brandenburg e.V.

Sdružení pro podvodní archeologii Berlín-Braniborsko

http://www.vubb.de/ 

 

 

Die Deutsche Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte (DGUF)

Německá společnost pro pravěk

http://www.dguf.de/ 

 
 
Schweizerische Gesellschaft für Ur- und Frühgeschichte
http://www.sguf.ch/ 

 

 

Niedersächsischer Landesverein für Urgeschichte e.V.

Freundeskreis Ur- und Frühgeschichte am Niedersächsischen Landesmuseum

Dolnosaské zemské sdružení pro pravěk, Sdružení přátel pravěku při Dolnosaském zemském muzeu

http://www.urgeschichte.de/ 

 

 

Deutsche Gesellschaft für Archäologie des Mittelalters und der Neuzeit e. V.

Německá společnost pro archeologii středověku a novověku

http://www.dgamn.de/ 

 

 

Gesellschaft für Schweizer Unterwasserarchäologie
http://www.gsu.ch 

 

 

Bayerische Gesellschaft für Unterwasserarchäologie e. V. (BgfU)

Bavorská společnost pro podvodní archeologii

http://www.bgfu.de 

 

 

Institut für Neue Medien in Archäologie und Kunst e.V. (INMEDIAK e.V.)

Sdruženi INMEDIAK bylo založeno s cílem podporovat aplikaci nových médii v oblasti dějin umění a archeologie

http://www.inmediak.org/ 

 

 

Archäologische Gesellschaft in Berlin und Brandenburg e. V.

Archeologická společnost v Berlíně a Braniborsku

http://www.agibb.de/ 

 

 

Gesellschaft für Vor- und Frühgeschichte in Württemberg und Hohenzollern e.V.

Společnost pro pravěk ve Württembersku a Hohenzollern

http://www.gesellschaft-vfg.de/

 

 

Grubenarchäologische Gesellschaft

Společnost pro montánní archeologii

http://untertage.com

 

 

HUGO OBERMAIER-GESELLSCHAFT

für Erforschung des Eiszeitalters und der Steinzeit e.V.

Společnost pro výzkum pleistocénu a doby kamenné

http://www.uf.uni-erlangen.de/obermaier/obermaier.html

 

 

Gesellschaft für Archäologie in Bayern 

Společnost pro archeologii v Bavorsku
http://www.gesellschaft-fuer-archaeologie.de

 

 

Gesellschaft für archäologische Denkmalpflege e.V. (GAD)
Společnost pro archeologickou památkovou péči vázaná na Ústav prehistorické archeologie Svobodné univerzity v Berlín; zal. v r. 1992.

http://www.fu-berlin.de/praehist/gad.html
 

 

Landesverband für Unterwasserarchäologie Mecklenburg-Vorpommern e.V.

Zemský svaz pro podvodní archeologii Meklenbursko-Přední Pomořansko
http://www.uwa-mv.de/ 

 

 

Verein für Archäologie & Denkmalpflege Suhl e.V.

Sdružení pro archeologii a památkovou péči Suhl
http://www.fh-schmalkalden.de/region/vereine/arch_suhl/ 

 

 

Archäologische Kommission für Niedersachsen e.V.
Archeologická komise pro Dolní Sasko
http://www.ak-niedersachsen.de/ 

 

 

Freundeskreis für Archäologie in Niedersachsen e.V.

Kruh přátel archeologie v Dolním Sasku
http://www.fan-nds.de/ 
 

 

Lüneburger Stadtarchäologie e. V.

Sdružení Městská archeologie Lüneburg
http://www.stadtarchaeologie-lueneburg.de 
 

 
Förderkreis Archäologie in Baden e.V

Společnost pro podporu archeologie v Bádensku
http://www.foerderkreis-archaeologie.de/
 

 

Grabung e.V. - Verein für Grabungstechnik, Archäologie, Bodendenkmalpflege und Nachbarwissenschaften

Sdružení pro exkavační techniky, archeologii, archeologickou památkovou péči a sousední vědy
http://www.grabung-ev.de 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---14.10.03